Címke: Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

3.7 Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeresen pályázott az EFOP-4.1.5-16-2017-00159 pályázat keretében „Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolában” tárgyú kiírásra. Az elnyert támogatás bruttó 112.217.685,-Ft. A támogatással megvalósult a tornaterem padozata, napelem került kihelyezésre.

Nemzetiségi Önkormányzat Vállalkozási szerződés Pro Art Kft

Általános közzétételi lista

2.9 A szerv, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános üléseire benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nemzetiségi önkormányzat Meghívó – 2021 szeptember

2.9. Nemzetiségi Önkormányzat Meghívó 0831

 

2023. február

Előterjesztés óvodai beiratkozás időpontja

Fenntartói értékelés

Iskola kérelme első évf. oszt

Nemz. meghívó 2023.02.28

2023. január:

2023.01.31-i jkv

Előterjesztés 2023. évi rendezvényterv elfogadása

előterjesztés adósságot kel.ügylet

előterjesztés együttműk.megáll.felülvizsg

Iskola 2023. évi ktg.vetés

Nemz. meghívó 2023.01.31

Nemz.Önk. 2023. évi ktg.vetés

Nemz.Önk. 2023. évi munka-és ülésterve

Óvoda 2023. évi ktg.vetés

Általános közzétételi lista

2.8 Döntéshozatal, ülések

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A testületi szerv döntései előkészítésének rendjére, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módjára, eljárási szabályaira, a testületi szerv üléseinek helyére, idejére, nyilvánosságára vonatkozó szabályok
1) A nemzetiségi önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha:
• ellátása nem sérti más települések érdekeit,
• nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,
• megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását,
• ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.
2) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete határozatában bizonyos hatásköreit az elnökre ruházhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
3) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni.
4) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról az elnök gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat.
5) Az önként vállalt feladatok ellátása tekintetében az éves költségvetési határozatban – a fedezet biztosításával egyidejűleg – kell dönteni.
A képviselő-testület rendes és rendkívüli ülései
A képviselő-testület minden hónap utolsó keddjén, 14 órától tartja rendes ülését. A képviselő-testület a rendes üléseken kívül alakuló és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.
1) A képviselő-testület üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze. Az elnök és elnökhelyettes akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze az ülést.
2) A képviselő-testületi ülések hivatalos helyszíne: Baj, Petőfi S. u. 50. emeleti tanácsterem
Az ülésre szóló meghívó
1) A képviselő-testület ülésére szóló meghívó tartalmazza:
• az ülés helyét, idejét,
• a tervezett írásbeli előterjesztés tárgyát.
2) A rendes ülés meghívóját az ülés előtt 5 nappal kell kézbesíteni a képviselők részére. A rendkívüli ülés meghívóját 1 nappal kell korábban kézbesíteni a képviselők részére.
3) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben el lehet tekinteni az írásbeli meghívótól, ez esetben telefonon vagy személyes meghívással is össze lehet hívni a testületi ülést. A rendkívül ülés összehívására vonatkozó képviselői indítványt írásban vagy elektronikus formában az elnöknél terjeszthető elő.
A tanácskozás rendje, szavazás
1. Az ülés időpontjáról a meghívó kiküldésével egyidejűleg az elnök tájékoztatást tesz közzé a helyi önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és a városi honlapon történő közzététellel.
2. Az elnök a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön vitát nyit, melynek során a szót az elnök adja meg. A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. Az elnök soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.
3. Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. Az elnök a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további felszólaló nem jelentkezik. A vita során a jegyzőnek vagy megbízottjának a törvényesség érdekében minden esetben szót kell adni.
4. Bármelyik képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz, kivéve, ha az előterjesztő kéri az előterjesztés napirendről történő levételét.
5. Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat azok módosításaival együtt egyenként bocsátja szavazásra.