Címke: Pályázatok

Közérdekű

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019 – Csapadékvíz elvezetés

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019

Kedvezményezett: Baj Község Önkormányzata

Támogatás összege: 137.188.219 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.07.31.

 

 

Rövid összefoglaló:

 

Baj Község Önkormányzata 137,19 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére. 

 

A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a  befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb  csapadékesemények során az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosítani kell, hogy a lehullott  csapadék az utak, ingatlanok helyett az árkokban, vízelvezető vápában gyülekezzen össze.

 

A beruházás műszaki tartalma:

 

 1. Szőlőhegyi utcán vápás beton vízelvezető burkolat építése, amely alkalmas a forgalmi terhelés  lebonyolítására  A domboldalról nagy lejtésen, nagy sebességgel érkező vizek a Szőlőhegy utcán folynak keresztül, ahol  jelenlegi állapotban nagy a kockázata vízmosások kialakulásának. Az utca szűk, néhol a terep alatt 1,5  méterrel halad, ezért nincs megfelelő keresztmetszeti szélesség árkok építésére a szükséges  pályaszélesség fenntartása mellett. Az utca két oldalán jelenleg lakóingatlanok találhatóak, melyeket  védeni szükséges. A vizek biztonságos levezetése érdekében 800 méter hosszúságban a Szőlőhegy  utcában vízelvezető betonburkolat építése szükséges, tengelyben vápás kialakítással. A burkolatnak  alkalmasnak kell lennie a közúti terhek elviselésére, mivel a környék lakóingatlanjainak megközelítését  is a Szőlőhegy utcán keresztül kell megoldani. 

 

 1. Homokfogó kialakítása 

A domboldalról érkező lefolyás jelentős mennyiségű, eróziós hordalékot szállíthat. Annak érdekében,  hogy ez a hordalék ne a kisebb lejtésű csapadékvíz elvezető rendszer elemeiben halmozódjon fel, amivel  a fenntartási igényt növelné, az árokszakasz kisebb esésű szakasza előtt homokfogó beépítése indokolt.

A műtárgy betonból készül és funkciója a hordalék megfogása. Tisztításáról rendszeresen gondoskodni  kell.

 

 1. Út alatti átvezetés áteresszel 052 helyrajzi számú út és 058 helyrajzi számú út csatlakozásánál 

A tervezett beavatkozás a homokfogó utáni szakaszon érinti a 058 helyrajzi számon lévő, zúzottkő  burkolatú bekötő utat. A csapadékvizek továbbvezetése érdekében az út alatti keresztezés áteresszel  történik meg. Az áteresz tisztításáról megfelelő rendszerességgel gondoskodni kell. 

 

 1. Út alatti átvezetés áteresszel 043 helyrajzi számú út és 052 helyrajzi számú út csatlakozásánál 

A tervezett beavatkozás a homokfogó utáni szakaszon érinti a 052 és 043 helyrajzi számon lévő,  zúzottkő burkolatú kiszolgáló utakat. A csapadékvizek továbbvezetése érdekében az út alatti keresztezés  áteresszel történik meg. Az áteresz tisztításáról megfelelő rendszerességgel gondoskodni kell.

 

 1. Meglévő burkolat helyreállítása átvezetések környezetében

A kettő darab kialakítandó áteresz kivitelezésekor a meglévő zúzottkő burkolatú utat fel kell bontani,  hogy a kivitelezés nyitott munkagödörben elvégezhető legyen. A munkagödör nagysága várhatóan  legalább 2 méter széles, hossza későbbi részletes geodéziai felmérés tárgya, de az átereszek hosszával megegyezik. Kivitelezés után az utak helyreállítása válik szükségessé, melyet az eredeti útpálya  anyaggal megegyező anyagminőségben és rétegrend szerint kell elvégezni. 

 

 1. Csapadékvíz elvezető földárok építése

A Szőlőhegyi utcáról érkező csapadékvizek a homokfogót követően újonnan kialakítandó földárok folynak tovább a befogadóba. Az árok követi a zúzottkő burkolatú, 052 és 043 helyrajzi számokon található kiszolgáló utakat. Útkeresztezés a korábban említett két helyszínen várható. Az árok a 042/11 helyrajzi számú magánterületen lévő tározó tóba kerül bekötésre. 

TOP_2.1.3-16_szórólap_BAJ TOP_2.1.3-16_Kiadvány_Baj

TOP_2.1.3-16_szórólap_BAJ

KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

A projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Baj és Vértesszőlős térségében

A kedvezményezett neve: Baj Község Önkormányzata (Konzorciumi tagok: Vértesszőlős Község Önkormányzata, KEM Fejlesztéséért Alapítvány)

A szerződött támogatás összege: 19 984 950 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A két település közös klímastratégiájának elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálási rendezvények és akciók megvalósítása (intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása; települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása; tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára; gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása; a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása; szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása; térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára; marketing és kommunikációs tevékenység (ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése); nyilvánossági feladatok és projektmenedzsment tevékenység ellátása. A projekt eredményeképpen elkészül a két település közös klímastratégiája, ami összhangban lesz a megyei klímastratégia mellett az országos és uniós klímavédelmi célkitűzésekkel is. A stratégiai dokumentum elkészítése és a 2021-2027-es uniós ciklus klímavédelmi forrásszerzésének megalapozása mellett kiemelt cél a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével és helyi hatásaival kapcsolatos információk átadása. A projekt közép- és hosszú távú célja, hogy az klímatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások a lakosság minél szélesebb körében terjedjenek el. Ennek érdekében a projekt megvalósítói nagy számú aktív és passzív elérést valósítanak meg a projekt során.

 

A projekt célcsoportjai:

 • intézményi munkavállalók, pedagógusok

 • a város felnőtt lakossága

 • helyi kkv-k, civil szerveztetek döntéshozói, munkavállalói

 • általános iskolák tanulói, a tanulók családtagjai

 • óvodások, az óvodások családtagjai

 

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.29.

projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00044

 

Pályázatok

EFOP-1.5.2-16-2017-00043

Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában (EFOP-1.5.2-16-2017-00043) Baj Község Önkormányzata konzorciumban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” címmel. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 2017.12.04. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt időtartama: Kezdőnapja: 2018.03.01. Fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.02.28. A projekt finanszírozása: Támogatási intenzitás: 100% Támogatás: 499.449.200,- Ft Projekt összköltsége: 499.449.200,- Ft Támogatási okirat aláírása: 2018. január.

Tata Város Önkormányzatával közösen sikeresen pályázatott Baj Község Önkormányzata „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projektre, melynek keretében Baj Község Önkormányzata konzorciumtagként 3 éves időtartamra összesen 14.000.000,-Ft összegű támogatást nyert.

A projekt célja: A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai:

– A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,

– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,

– A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,

– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása,

– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A projekt tartalma: A pályázat konzorcium keretén belül került benyújtásra. A konzorcium vezetője Tata Város Önkormányzata, konzorciumi tagok: Baj, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Szomód, Tardos, Vértestolna és a Tatai Televízió Közalapítvány.

A projekt lebonyolítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg 2018-2021. évben:

 • A település és testvérvárosa kulturális hagyományait bemutató nap megrendezése: partner fellépő művészek meghívása, sportrendezvények tartása, gasztronómiai bemutató, rendezvénysátor biztosítása,

 • Évente háromszori tábor megszervezésének biztosítása: nyáron három (nemzetiségi, hagyományőrzés-hittan, környezet-öko) tábor rendezése,

 • 2 alkalommal Baba-mama klub keretében előadás,

 • 2 alkalommal Helyi sportágválasztó napok

 • Szüreti felvonuláson szervezése, vendégfellépők meghívása, vendégül látása, a rendezvénnyel összekötött táncest megszervezése, lebonyolítása,

 • Nemzetiségi dalostalálkozó évenkénti megszervezése

 • Évente 1 alkalommal mammográfiai vizsgálat, 1 alkalommal prosztatavizsgálat, évente 1 alkalommal szemvizsgálat, évente 1 alkalommal nőgyógyászati rákszűrés vizsgálat” megszervezése, lebonyolítása

 • egészséges táplálkozással, védőoltásokkal, veszélyes anyagokkal, növényvédelemmel kapcsolatos ismeretek, és az ezzel kapcsolatos előadássorozat évente

 • Évente 10 alkalommal pilates tartás

 • Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, Életmódváltást, fejlesztést célzó rendezvények, információs napok, programok megszervezésének, lebonyolításának biztosítására.

 • Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, Életmódváltást, fejlesztést célzó rendezvények, információs napok, programok megszervezésének, lebonyolításának biztosítására

 • a Baj Község Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjról és az adományozás rendjéről szóló 10/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet értelmében ösztöndíj juttatás

 • A község nemzetiségi hagyományait bemutató film készítésének biztosítása

 • A 2018. 03. 01. és 2021. 02. 28. közötti időszakban összesen 2 alkalommal német nemzetiségi önkormányzattal karöltve testvértelepülési kapcsolat kiépítése, helytörténeti film készítése a településről, partnerek fogadása, ill. kiutazás (szállás, étkeztetés)”

 • évente 2 alkalommal helytörténeti kiállítások keretén belül előadás.

Pályázatok

Eszterházy kispince felújítása

Kedvezményezett neve:  Neszmélyi Borút Egyesület
Konzorciumi tagok neve:  Neszmélyi Borút Egyesület, Baj Község Önkormányzata, Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Projekt címe: „A tájban élő ember” Ökoturisztikai látogatópontok a Nyugat-Gerecsében
Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00001
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.
A támogatás összege: 57 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Bajon, a Szent Andrási dűlőben található Eszterházy kispince felújítása megtörtént 2018. 12. 31. dátummal. A felújítás után az épület látogatópontként, kiállítótérként és oktató teremként funkcionál majd. A felújítási munkák során az alábbi főbb tevékenységek valósultak meg: közműhálózat cseréje, padlásfödém hőszigetelése, az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje, teljes belső padlóburkolat cseréje, pince szellőzés helyreállítása, külső előtető és akadálymentes bejutás építése, külső tereprendezés.
A tájegység épített értékeinek megmentésére, állagmegóvására és újrahasznosítására lesz jó példa ez az állomás. Az uradalom családi pincéje, építmény és présház a baji önkormányzat tulajdonába került a mérföldkő ideje alatt. A pince teljes felújítása megtörtént, így ezután alkalmassá válik interaktív tájékoztatásra, a helyszín pedig több funkciót is el tud látni. Itt tervezzük bemutatni a látogatók számára a Tájban élő ember fejlesztés 100 km hosszúságú tanösvénye mentén található tájértékeket. A baji szőlőhegyen található, tágas pincével is rendelkező épületben, a „Tájban élő Ember” fejlesztés állomásként az ökológikus szőlőtermesztés, az évszázados borkészítés hagyománya, de a legújabb technológiák is, valamint az ezzel összefüggő ökológiai ismeretátadás is hangsúlyt kap.

A munkálatok folyamata 2017.06.04. – 2019.06.09. időrendi sorrendben.

Közérdekű

Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Lezárult a közbeszerzési eljárás. A munkálatokat a nyertes Széles-Út Kft. végzi. A munkálatok megkezdődtek.
Legutóbbi frissítés 2019. 09. 23.

 

Kedvezményezett neve:  Baj Község Önkormányzata

Projekt címe: Baj csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00002

A projekt befejezési dátuma: 2021.01.28

A támogatás összege: 99 999 800 Ft

Támogatás mértéke: 100%

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2020/12/TOP_2.1.3-16_szorolap_Baj.pdf” title=”TOP_2.1.3-16_szórólap_Baj”] [pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2020/12/TOP_2.1.3-16_Kiadvany_Baj.pdf” title=”TOP_2.1.3-16_Kiadvány_Baj”]

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme.

 

Ennek érdekében cél az árvíz és belvíz által okozott helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, belterületi csapadékvíz befogadók építésével, rekonstrukciójával, belterületekre veszélyes víz- és hordalékelöntések megakadályozásához szükséges létesítmények, záportározók építésével, meglévő vízelvezető rendszerek már meglévő – akár külterületi – tározóhoz való csatlakoztatásával.

 

A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a

befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzésekkor

a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosítani kell, hogy a lehullott csapadék a járdák,

utak helyett az árkokban gyülekezzen össze.

 

A fejlesztés műszaki beavatkozásai kiterjednek az alábbi tevékenységekre összesen több mint 1 800 méter hosszon:

 • Szőlőhegyre vezető út (Hegyi utca folytatása) melletti mederszakasz rendezése kotrással, kotort anyag elszállításával

 • Homokfogó kialakítása vízfolyáson

 • Vízfolyás meglévő kőburkolat javítása (házak között)

 • Út alatti átvezetés előtti csomópont burkolat felújítása (Petőfi Sándor utca)

 • Burkolt árok helyreállítás Petőfi utcán csomóponttól az Agostyáni utcáig

 • Vízfolyás burkolatának cseréje és padka és védő korlát helyreállítása (házak között)

 • Vízfolyás kőburkolat helyreállítás, padka járhatóvá tétele és védőkorlát helyreállítása

 • Mederszakasz rendezése kotrással, kotort anyag helyi elhelyezésével

 • Petőfi utcai szakasz zárt csapadékvíz csatorna építése

 • Csapadékvíz elvezető burkolat építése

 • Mederszakasz rendezése kotrással, kotort anyag helyi elhelyezésével

[pdf-embedder url=”https://baj.hu/wp-content/uploads/2021/02/sajtokozlemeny.pdf” title=”sajtóközlemény”]