Hónap: 2021 szeptember

Általános közzétételi lista

3.7 Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, és az azokra vonatkozó szerződések

 

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő fél neve Szerződés nettó értéke, Ft Időtartama
Vállalkozási szerződés Baj, 2420 és 2419 hrsz-ú ingatlanok felújításának kivitelezési munkáit (TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00001) EP Konstruktív Kft 17 059 354 2018.07.30-2018.11.30
         
         
Fővállalkozási szerződés Baj Csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése ( TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00002 pályázat) Széles Út Kft 69.949.200 2019.07.16-2019.12.31
         
         
         
Fővállalkozási szerződés Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába (EFOP-4.1.5-16-2017-00159) Pro-Art Kft 103.911.749 2021.04.16-2021.08.31

 

 

Általános közzétételi lista

3.4 Ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződést kötő fél neve Szerződés nettó értéke, Ft Időtartama
Vállalkozási szerződés Baj, külterületi út építése (VP6.-7.2.1-7.4.12-1 pályázat) Vértes Út Kft 99.398.412 2018.07.10-2018.12.30
Vállalkozási szerződés Baj, 2420 és 2419 hrsz-ú ingatlanok felújításának kivitelezési munkáit (TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00001) EP Konstruktív Kft 17 059 354 2018.07.30-2018.11.30
Vállalkozási szerződés Baj, Dózsa utca felújítás (BM pályázat) Bazalt Kft 18.208.387 2019.06.30.
Vállalkozási szerződés Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde Konyha-étterem felújítási és fejlesztési – gépészeti munkák kivitelezése (BM pályázat) Szerip Kft 32.408.349 2019.07.15-2019.09.01
Fővállalkozási szerződés Baj Csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése ( TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00002 pályázat) Széles Út Kft 69.949.200 2019.07.16-2019.12.31
Vállalkozási szerződés Baj, IKSZT külső közösségi tér felújításával kapcsolatos munkálatok (Magyar Falu Program) Bazalt Kft 6.977.651 2020.03.02-2020.06.30
Vállalkozási szerződés Baj, Kossuth L. utca útburkolat felújítása (pályázat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása) Bazalt Kft 13.906.223 2020.03.02-2020.06.30
Tervezési szerződés Baj Község Településfejlesztési Koncepciójának és a közigazgatási területet felölelő Településrendezési eszközök felülvizsgálata Pro-Terra Kft 6.000.000 2020.11.20-2021.12.15
Fővállalkozási szerződés Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolába (EFOP-4.1.5-16-2017-00159) Pro-Art Kft 103.911.749 2021.04.16-2021.08.31
Vállalkozási szerződés Baj, Hegyi utca melletti kerékpárút építése Magyar Falu pályázat) Bazalt Kft 37.285.380 2021.05.05-2021.08.31
Vállalkozási szerződés Baj,1+317-3+350 km szelvények közötti járda víztelenítés kialakítása, vasúti átjáró utáni járda felújítása Széles Út Kft 6.616.600 2021.08.13-2021.09.30

 

Általános közzétételi lista

2.9 A szerv, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános üléseire benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

2024. április

2024. március

2024.03.26-i jkv
2024.03.26-i jkv együttes ülés

2024. február

2024.02.27 jkv

2024. január

2024.01.30 jkv

2023. december

2023. 12.12 közmeghallgatással egybekötött jkv

2023. november

2023.11.28-i jkv

2023. október

2023.10.31-i jkv

2023. szeptember

2023.09.26 jkv
2023.09.26 jkv 2. rész

2023. augusztus

2023. augusztusi előterjesztés, jegyzőkönyv Önkormányzat

2023. június

2023.06.27-i jkv

Előterjesztés lejárt határidejű határozatok

Előterjesztés saját konyhán biztosított élelmezés

Előterjesztés település tűzvédelmi helyzetéről

Meghívó képviselő-testületi ülés 2023.06.27

2023. május

2023.05.30-i jkv 1. rész

2023.05.30-i jkv 2. rész

Előterjesztés 2022. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztés Baj Község Önkormányzata 2022. éves gazdálkodásáról

Előterjesztés-Beszámoló gyermekvédelmi, gyermekjóléti 2022

Előterjesztés-fogorvosi beszámoló

Előterjesztés-háziorvosi beszámoló

Előterjesztés ktg.vetési rend.mód

Előterjesztés-Lejárt h.id. határozatok

Előterjesztés nyári napközbeni gyermekfelügyelet

Előterjesztés-SZAI

Előterjesztés-szoc.ig. feladatok 2022

Előterjesztés-védőnő

Meghívó 2023.05.30. testületi

2023. április

2020-2025. évre szóló sport fejlesztési koncepció

2023.04.25-i jkv

EDV-TBT23-000575-1-2023

Előterjesztés kitüntető címek adományozása

Képviselő-testületi ülés meghívó 2023.04.25

Lejárt h.i. határozatok vh előterjesztés

Település népességszámának alakulása

2023. március

2023.03.28-i együttes ülés jkv 2023.03.28-i jkv

Előterjesztés lejárt határidejű határozatok

Előterjesztés-Tatai Kistérségi T.T. munkáról beszámoló

Előterjesztés temetőről és temetkezésről szóló önk.rend.felülvizsg

Meghívó képviselő-testületi ülés 2023.03.28

 

2023. február

1.sz. melléklet

2.sz. melléklet

3.sz. melléklet

4.sz. melléklet

5.sz. melléklet

5.sz. melléklet

6.sz. melléklet

7.sz. melléklet

8.sz. melléklet

9.sz. melléklet

10.sz. melléklet

11.sz. melléklet

12.sz. melléklet

Előterjesztés 2023. évi közbesz.terv elfogadása

Előterjesztés avar és kerti hulladék égetéséről szóló rend. elfogadása

Előterjesztés helyben szokásos legolcsóbb tem

Előterjesztés lejárt h.i. határozatok

Előterjesztés polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása

Feladat-ellátási előszerz. fogorvosi körzet működtetésére

Képviselő-testületi ülés meghívó 2023.02.28

SZAI fiz.tér.díjak megállapítása

2023. január

2023.01.31-i jkv

Előterjesztés 2022. évi támogatásokról szóló beszámolók borítólap

Előterjesztés 2023. évi ktgvetés megalk.I.ford

Előterjesztés 2023. évi munka-és ülésterv megállapítása

Előterjesztés 2023. évi rendezvényterv, IKSZT programtervének elfogadása

Előterjesztés adósságot keletkeztető ügylet

Előterjesztés lejárt hat.idejű hat

Előterjesztés Nemz.Önk.kötött együttműk.megáll.felülvizsg

Meghívó testületi ülés 2023.01.31

 

Meghívó 2021 június

Általános közzétételi lista

2.8 Döntéshozatal, ülések

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A testületi szerv döntései előkészítésének rendjére, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módjára, eljárási szabályaira, a testületi szerv üléseinek helyére, idejére, nyilvánosságára vonatkozó szabályok

A képviselő-testület évente legalább 8 alkalommal rendes ülést tart.
Az ülés napját a tárgyhó minden hónap 4. hetének, keddjére 15 órára kell ütemezni.
A képviselő-testület július hónapban nem tart ülést.
A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó indítvány írásban vagy elektronikus formában a polgármesternél terjeszthető elő.
A rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyet a rendkívüli ülés tartására vonatkozó indítvány megjelölt.
A képviselő-testületi ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről az ülést megelőző 5. naptól a polgármester tájékoztatást tesz közzé az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel.
A rendes ülések meghívóját és a kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testület tagjai részére az ülés előtt legalább 5 nappal el kell juttatni. A tanácskozási joggal meghívottak a rendes ülés meghívóját szintén az ülés előtt 5 nappal kapják meg.
A rendkívüli ülésekre történő meghívás történhet írásban, szóban, elektronikus úton, olyan módon, hogy az ülést megelőző nap 12 óráig értesüljenek a képviselők, a bizottságok képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagjai, az intézményvezetők, valamint a napirendi pontban érintett személyek, szervek képviselő, tagjai.
A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal a napirend témájától függően meg kell hívni:
a) a bizottságok képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagjait,
b) intézmények vezetőit,
c) nemzetiségi önkormányzat elnökét,
d) egyházak képviselőit.
A meghívó mellékletét képezi az előterjesztés, szükség esetén a kérelem, egyéb javaslat. 
Az előterjesztés írásban és szóban is beterjeszthető. Az előterjesztés tartalmazza a tényállást, valamint lehetőség szerint döntési alternatívákat.
 Előterjesztés
Előterjesztésnek minősül:
a) minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – dokumentum;
b) a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.
Előterjesztést a polgármester, alpolgármester, a jegyző, a bizottság elnöke, a képviselők, illetve az intézményvezetők, valamint a település lakosságát érintő kérdésről való beszámolóra, tájékoztatóra felkért személy vagy szervezet képviselője tehetnek.
Az ülés vezetője halaszthatatlan esetben szóbeli sürgősségi előterjesztést is engedélyezhet (szóban vagy írásban). Sürgősségi előterjesztés akkor terjeszthető be, ha határidő mulasztás vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető be. A sürgősségi előterjesztést legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig lehet előterjeszteni, melyet az előterjesztéskor meg is kell indokolni.
A szavazatok igen, nem, illetve tartózkodó tartalmúak lehetnek.
Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:
a) a képviselő;
b) a polgármester;
c) az alpolgármester,
d) a bizottság elnöke,
e) a jegyző.
A kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani.
Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése a jegyző feladata.
A rendelet tervezet előkészítése és képviselő-testületi elfogadása az alábbiak szerint történik:
a) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti el. A tervezet előkészítésében a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság részt vesz, ha tárgya érinti a bizottság feladat- és hatáskörét.
b) A tervezetet megvitatás céljából az illetékes bizottság(ok) elé kell terjeszteni az a) pont szerinti esetben, amely azt megvitatja. Erre az ülésre a jegyzőt és szükség szerint más külső szakembereket is meg kell hívni.
c) A jegyző – a polgármester és a bizottságok egyetértése esetén – a rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti.
Határozati javaslatot a polgármester, alpolgármester, a jegyző, a bizottság elnöke, a képviselők tehetnek.
A határozati javaslatot legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 10. napig kell a jegyzőhöz eljuttatni.
A határozati javaslatot a jegyző továbbítja a polgármesternek, aki gondoskodik a soron következő képviselő-testületi ülésre történő beterjesztéséről.
Az önkormányzat bizottsága, valamint a képviselő-testület tagja a vita lezárásáig bármely határozati javaslathoz módosító indítványt nyújthat be a képviselő-testülethez.
A határozati javaslatot előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, illetve a módosító határozati javaslatot a benyújtó a vita bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja.