Címke: Közérdekű

Általános közzétételi lista

3.7 Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

A Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeresen pályázott az EFOP-4.1.5-16-2017-00159 pályázat keretében „Infrastrukturális fejlesztés a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolában” tárgyú kiírásra. Az elnyert támogatás bruttó 112.217.685,-Ft. A támogatással megvalósult a tornaterem padozata, napelem került kihelyezésre.

Nemzetiségi Önkormányzat Vállalkozási szerződés Pro Art Kft

Általános közzétételi lista

2.9 A szerv, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános üléseire benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

2024. április

2024. március

2024.03.26-i jkv együttes ülés
2024.03.26-i jkv

2024. február

2024.02.27-i jkv

2024. január

2024.01.30-i jkv
2024.01.08. jkv rk

2023. december

2023. 12.12 közmeghallgatással egybekötött jkv

2023. november

2023.11.28-i jkv

2023. október

2023.10.31-ijkv

2023. szeptember

Nemzetiségi önkormányzat Meghívó – 2021 szeptember

2.9. Nemzetiségi Önkormányzat Meghívó 0831

2023. augusztus

2023. augusztusi előterjesztés, jegyzőkönyv Nemzetiség

2023. február

Előterjesztés óvodai beiratkozás időpontja

Fenntartói értékelés

Iskola kérelme első évf. oszt

Nemz. meghívó 2023.02.28

2023. január:

2023.01.31-i jkv

Előterjesztés 2023. évi rendezvényterv elfogadása

előterjesztés adósságot kel.ügylet

előterjesztés együttműk.megáll.felülvizsg

Iskola 2023. évi ktg.vetés

Nemz. meghívó 2023.01.31

Nemz.Önk. 2023. évi ktg.vetés

Nemz.Önk. 2023. évi munka-és ülésterve

Óvoda 2023. évi ktg.vetés

Általános közzétételi lista

2.8 Döntéshozatal, ülések

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A testületi szerv döntései előkészítésének rendjére, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módjára, eljárási szabályaira, a testületi szerv üléseinek helyére, idejére, nyilvánosságára vonatkozó szabályok
1) A nemzetiségi önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha:
• ellátása nem sérti más települések érdekeit,
• nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,
• megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását,
• ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.
2) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete határozatában bizonyos hatásköreit az elnökre ruházhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
3) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni.
4) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról az elnök gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat.
5) Az önként vállalt feladatok ellátása tekintetében az éves költségvetési határozatban – a fedezet biztosításával egyidejűleg – kell dönteni.
A képviselő-testület rendes és rendkívüli ülései
A képviselő-testület minden hónap utolsó keddjén, 14 órától tartja rendes ülését. A képviselő-testület a rendes üléseken kívül alakuló és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.
1) A képviselő-testület üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze. Az elnök és elnökhelyettes akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze az ülést.
2) A képviselő-testületi ülések hivatalos helyszíne: Baj, Petőfi S. u. 50. emeleti tanácsterem
Az ülésre szóló meghívó
1) A képviselő-testület ülésére szóló meghívó tartalmazza:
• az ülés helyét, idejét,
• a tervezett írásbeli előterjesztés tárgyát.
2) A rendes ülés meghívóját az ülés előtt 5 nappal kell kézbesíteni a képviselők részére. A rendkívüli ülés meghívóját 1 nappal kell korábban kézbesíteni a képviselők részére.
3) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben el lehet tekinteni az írásbeli meghívótól, ez esetben telefonon vagy személyes meghívással is össze lehet hívni a testületi ülést. A rendkívül ülés összehívására vonatkozó képviselői indítványt írásban vagy elektronikus formában az elnöknél terjeszthető elő.
A tanácskozás rendje, szavazás
1. Az ülés időpontjáról a meghívó kiküldésével egyidejűleg az elnök tájékoztatást tesz közzé a helyi önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és a városi honlapon történő közzététellel.
2. Az elnök a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön vitát nyit, melynek során a szót az elnök adja meg. A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. Az elnök soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.
3. Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. Az elnök a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további felszólaló nem jelentkezik. A vita során a jegyzőnek vagy megbízottjának a törvényesség érdekében minden esetben szót kell adni.
4. Bármelyik képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz, kivéve, ha az előterjesztő kéri az előterjesztés napirendről történő levételét.
5. Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat azok módosításaival együtt egyenként bocsátja szavazásra.