Hónap: 2020 június

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYMENETLEÍRÁS SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ , MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYMENETLEÍRÁS SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ , MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény értelmében szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

 

239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet (a továbbiakban Rendelet) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét.

Nem tartozik e rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

 

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a Rendelet 4. §-ban meghatározott követelményeknek, továbbá – az adott szálláshelytípustól függően (szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, magánszálláshely) – az 1. melléklet 1-7. pontjának B alpontjaiban meghatározott követelményeknek.

Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható.

A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel. Új szálláshely-szolgáltató esetében a regisztrációt a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen kell elvégezni.

 

Az NTAK bevezetésével, regisztrációval, adatszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén közvetlenül a Magyar Turisztikai Ügynökséghez illetve az NTAK-hoz tudnak fordulni.

Az ügymenet leírása

Kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjének van hatásköre és illetékessége.

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadás iránti kérelem formanyomtatványt a honlapról lehet kinyomtatni ill. személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni.

Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem benyújtásakor 3.000 forint eljárási illetéket köteles illetékbélyegben megfizetni a szolgáltató, az illetékbélyeget a postán lehet megvásárolni.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt a Polgármesteri Hivatalban személyesen, írásban lehet benyújtani.

A jegyző szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben – a magánszálláshely kivételével – a hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából a tevékenység megkezdéséről a bejelentés megtörténtéről szóló igazolás megküldésével értesíti az érintett hatóságokat.

A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

 

Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen egyéb, külön jogszabály alapján engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, és a bejelentéssel egyidejűleg a külön engedély iránti kérelmét a jegyzőhöz nyújtja be, a jegyző a külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységhez szükséges külön engedély kiadására irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el. A közreműködő hatóság a kérelmet – a bejelentés megtörténtéről szóló igazolással együtt – továbbítja a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.

 

Adatok módosítása

A szálláshely-szolgáltató az adatváltozást köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a jegyzőnek. Az adatok módosítására vonatkozó kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt a Polgármesteri Hivatalban személyesen, írásban lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.

 

Megszüntetés

A szálláshely-szolgáltató folytatója a tevékenység megszüntetését köteles a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A szálláshely-szolgáltatás megszüntetésére vonatkozó kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt a Polgármesteri Hivatalban személyesen, írásban lehet benyújtani ügyfélfogadási időben. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

 

Azon szálláshelyeknél, amelyeknél a Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendeletet kell alkalmazni, ott az NTAK-ba történő regisztrációs kötelezettség akkor áll fenn, ha a szállásadó a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet is végez.

Kérem a vállalkozókat, hogy a tevékenységük megkezdésével kapcsolatos bármely kérdésükkel forduljanak bizalommal munkatársainkhoz, akik készséggel válaszolnak kérdéseikre.

A jegyző szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben – az egyéb szálláshely kivételével – a hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából:

 • a) a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi – ide nem értve a b) pont szerinti esetet –, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatban

 • aa) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívül működtetni kívánt szálláshely esetében – elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

 • ab) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely esetében – elsőfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

 • ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba – az élelmiszer-higiéniai, -biztonsági, -minőségi követelményeknek való megfelelés kérdésében – elsőfokú eljárásban megyei kormányhivatalnak a szálláshely helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

 • a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében annak elbírálása kérdésében, hogy a szálláshely a tűzvédelmi követelményeknek megfelel-e

 • ca)  a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívül működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében – első- és másodfokú eljárásban az első- és másodfokú tűzvédelmi hatóságot,

 • cb) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében – az elsőfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert, valamint

 • d)ha arra az építményre, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki – az általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében –

 • da) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívül működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében az elsőfokú eljárásban az építésügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt,

 • db) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében az elsőfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

 • e)a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely esetében a honvédelmi ágazati munkavédelmi követelményeknek való megfelelés kérdésében az elsőfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert

a tevékenység megkezdéséről a bejelentés megtörténtéről szóló igazolás megküldésével értesíti.

Pályázatok

EFOP-1.5.2-16-2017-00043

Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában (EFOP-1.5.2-16-2017-00043) Baj Község Önkormányzata konzorciumban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” címmel. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosító számú pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 2017.12.04. napon kelt támogatási döntés alapján támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt időtartama: Kezdőnapja: 2018.03.01. Fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.02.28. A projekt finanszírozása: Támogatási intenzitás: 100% Támogatás: 499.449.200,- Ft Projekt összköltsége: 499.449.200,- Ft Támogatási okirat aláírása: 2018. január.

Tata Város Önkormányzatával közösen sikeresen pályázatott Baj Község Önkormányzata „Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projektre, melynek keretében Baj Község Önkormányzata konzorciumtagként 3 éves időtartamra összesen 14.000.000,-Ft összegű támogatást nyert.

A projekt célja: A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai:

– A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,

– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,

– A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,

– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása,

– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A projekt tartalma: A pályázat konzorcium keretén belül került benyújtásra. A konzorcium vezetője Tata Város Önkormányzata, konzorciumi tagok: Baj, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Szomód, Tardos, Vértestolna és a Tatai Televízió Közalapítvány.

A projekt lebonyolítása során az alábbi tevékenységek valósulnak meg 2018-2021. évben:

 • A település és testvérvárosa kulturális hagyományait bemutató nap megrendezése: partner fellépő művészek meghívása, sportrendezvények tartása, gasztronómiai bemutató, rendezvénysátor biztosítása,

 • Évente háromszori tábor megszervezésének biztosítása: nyáron három (nemzetiségi, hagyományőrzés-hittan, környezet-öko) tábor rendezése,

 • 2 alkalommal Baba-mama klub keretében előadás,

 • 2 alkalommal Helyi sportágválasztó napok

 • Szüreti felvonuláson szervezése, vendégfellépők meghívása, vendégül látása, a rendezvénnyel összekötött táncest megszervezése, lebonyolítása,

 • Nemzetiségi dalostalálkozó évenkénti megszervezése

 • Évente 1 alkalommal mammográfiai vizsgálat, 1 alkalommal prosztatavizsgálat, évente 1 alkalommal szemvizsgálat, évente 1 alkalommal nőgyógyászati rákszűrés vizsgálat” megszervezése, lebonyolítása

 • egészséges táplálkozással, védőoltásokkal, veszélyes anyagokkal, növényvédelemmel kapcsolatos ismeretek, és az ezzel kapcsolatos előadássorozat évente

 • Évente 10 alkalommal pilates tartás

 • Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, Életmódváltást, fejlesztést célzó rendezvények, információs napok, programok megszervezésének, lebonyolításának biztosítására.

 • Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, Életmódváltást, fejlesztést célzó rendezvények, információs napok, programok megszervezésének, lebonyolításának biztosítására

 • a Baj Község Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjról és az adományozás rendjéről szóló 10/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet értelmében ösztöndíj juttatás

 • A község nemzetiségi hagyományait bemutató film készítésének biztosítása

 • A 2018. 03. 01. és 2021. 02. 28. közötti időszakban összesen 2 alkalommal német nemzetiségi önkormányzattal karöltve testvértelepülési kapcsolat kiépítése, helytörténeti film készítése a településről, partnerek fogadása, ill. kiutazás (szállás, étkeztetés)”

 • évente 2 alkalommal helytörténeti kiállítások keretén belül előadás.